Niềm Tin:

  1. Chúng tôi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thần, hiện hữu đời đời trong 3 ngôi: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh (Phục Truyền 6:4; || Côrintô 13:14).

  2. Chúng tôi tin rằng Kinh Thánh là sự mặc khải bằng văn tự của Đức Chúa Trời cho loài người, và Kinh Thánh hoàn toàn được truyền phán đầy thần cảm, có thẩm quyền, và không hề sai trật trong nguyên bản ( Timôthê 3:16, || Phierơ 1:21, || Giăng 10:35, || Mathiơ 5:18).

  3. Chúng tôi tin nhận thần tánh của Chúa Giêxu Christ, sự ra đời của Ngài bởi nữ đồng trinh, cuộc đời vô tội, các phép lạ, và sự chết trên thập tự giá của Ngài để mang lại sự cứu chuộc cho chúng ta, sự sống lại của Ngài, sự thăng thiên trọn hồn thân của Ngài, mục vụ cầu thay của Ngài cho chúng ta trong hiện tại, và sự tái lâm trong tương lai của Ngài trên đất trong năng quyền và vinh quang (Giăng 1:1, 14, Luca 1: 26-38, || Côrinhtô 5:21, Giăng 6:19, Rôma 3:24, Mathiơ 28: 6, Hêbơrơ 8:1, Hêbơrơ 7:25, Công vụ 1:11, Luca 21:27).

  4. Chúng tôi tin nhận ngôi vị và thần tánh của Đức Thánh Linh, tin rằng Ngài thực thi phép lạ tái sinh trong lòng người chưa biết Chúa và hiện hữu trong lòng con cái Chúa giúp họ sống đời sống tin kính (Công vụ 5:34, Tít 3:5, Rôma 8:9, Êphêsô 5:18, 4:30).

  5. Chúng tôi tin rằng loài người được sáng tạo theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, nhưng vì cớ tội lỗi đã bị phân cách khỏi Ngài. Sự phân cách này chỉ có thể được cất bỏ qua việc, bằng đức tin, chúng ta tiếp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là điều khả thi bởi sự chết của Chúa Giêxu (Sáng 1:26, 27, Rôma 3:23, 5:8, 8:1, Giăng 3:16-19, 5:24, Êphêsô 2:8-10).