LÒNG TIN ĐƠN GIẢN

Đọc 2Các Vua 5:1-19

Câu căn bản: Vậy ông xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa trẻ. (Câu 14).

Suy niệm: Dù tướng Na-a-man là một người “có quyền thế và rất được tôn trọng”, ông đã trở thành bất lực trước chứng bệnh phung cùi kinh khủng. Thế rồi theo lời đề nghị của đứa bé gái người Hê-bơ-rơ, tôi tớ của bà vợ mình, vị tướng này đã bằng lòng sang nước Israel để gặp nhà tiên tri Ê-li-sê. Nhưng Na-a-man nổi giận khi nhà tiên tri bảo ông: “Hãy đi tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh thì da thịt ông sẽ lành, và ông sẽ được sạch.” (2Các Vua 5:10).

Tướng Na-a-man tưởng đâu nhà tiên tri Ê-li-sê sẽ ra cầu nguyện hay làm phép gì cho ông ta, chứ còn xuống sông Giô-đanh ở Do Thái tắm thì ích gì. Ông nổi giận tính bỏ về, nhưng kẻ hầu cận khuyên giải: “Nếu nhà tiên tri truyền bảo cha một việc khó, cha chẳng làm sao? Huống chi nay ông chỉ bảo cha rằng “Hãy tắm thì được sạch!” Na-a-man nghe lời, theo chỉ dẫn của tiên tri Ê-li-sê, xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần và bệnh phung cùi biến mất.

Chúng ta nhiều khi cũng như Na-a-man, thấy khó vâng lời Chúa một cách đơn giản và hành động theo đức tin. Chúng ta có thể bị cám dỗ nghi ngờ không biết Chúa có làm không hay là Lời Chúa có thật không. Nhưng Chúa muốn chúng ta luôn nhớ rằng Ngài thưởng cho kẻ có đức tin và vâng lời không ngần ngại!

Hôm nay bạn hãy đem tất cả những nhu cầu của bạn đến trước Chúa, như một đứa trẻ ngây thơ vậy. Đừng biện luận gì cả, đừng giữ lại gì cả. Hãy hết lòng tin Chúa. Hãy dâng lên cho Chúa mọi lo phiền của bạn và tiếp nhận quyền năng của Chúa vào cuộc đời mình.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha yêu quý, con xin trình dâng lên Cha mọi nhu cầu của con. Con xin dẹp sang một bên tính kiêu ngạo, thành kiến và những định kiến của con. Con xin vâng lời Chúa và hết lòng tin Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org