GIÊ-XU LÀ CHÂN LÝ

Giê Xu chân lý sáng ngời
Con đường cứu rỗi muôn đời còn đây
Trần gian đạo giáo dẫy đầy
Chỉ là hư ảo như mây khác gì!
Giê Xu Cứu Chúa diệu kỳ
Xuống trần đau đớn chết vì tội nhân
Duy Ngài Đấng sống Chân Thần!
Đưa con xa khỏi đường trần khổ đau
Giê Xu lau ráo lệ trào
Cho con sự sống thỏa lòng khát khao!
Đời con ngày trước lao đao
Nay nhờ có Chúa bay cao ngút ngàn!
Giê xu đem đến phước an
Tâm con chan chứa ngập tràn niềm vui!
Dù cho gian khó không lui!
Vững lòng theo Chúa chăm nuôi mộng vàng!

Linh Chi Nguyễn

(May ,2010)