JÊ-SUS LÀ CHÚA CỦA HỘI THÁNH

 • Kinh Thánh:Mathiơ 16: 16-19
 • Câu gốc: “Nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh , và trong Đức Chúa Je-sus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng! Amen.” (Ê-phê-sô 3: 21)

Kính thưa quý tôi tớ Chúa, quý ông bà an chị em yêu mến!

Trước hết, cho phép tôi được gửi đến quý ông bà anh chị em lời chào hỏi thân thương nhất trong tình yêu của Chúa Jesus.Hội Thánh chúng ta một lần nữa cùng dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời sự biết ơn Ngài về tình yêu thương, quan phòng và dẫn dắt chúng ta trong đường lối của Chúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy gẫm Lời Chúa qua bài học thứ ba trong loạt bài xây dựng Hội Thánh của Ngài, “ Je-sus là Chúa của Hội Thánh.”

Kính mời Hội Thánh đứng lên và cầu nguyện thiết tha; để nghe được thông điệp đến từ Chúa Je-sus qua Đức Thánh Linh…

Thưa quý ông bà anh chị em! Người lái tàu phải biết phương hướng, thời gian, cũng như những dự báo về thời tiết để đưa con tàu đến bến bình an. Người lãnh đạo Hội Thánh muốn xây dựng Hội Thánh Đức Chúa Trời thì cũng phải có khải tượng, mục đích, kế hoạch, chiến lược để dẫn dắt bầy chiên đi đúng hướng Đức Chúa Trời đã vạch định cho Hội Thánh địa phương. Những điểm trọng yếu cần có cho một Hội Thánh như sau:

I.Khải tượng

Khải tượng là lời phán của Đức ChúaTrời cho một Hội Thánh địa phương.Nói cách khác, khải tượng là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh để bày tỏ cho tôi tớ và con dân của Ngài biết được đường lối của Ngài trên Hội Thánh địa phương. Không phải khải tượng được ban cho tất cả mọi người, nhưng chỉ được ban cho những ai mà Ngài đã kêu gọi phục vụ Ngài. Khải tượng là những gì mà Đức Chúa Trời ban cho ân tứ có thể nhìn thấy được ý định về bức tranh tương lai của Hội Thánh, mà những người khác không thể nhìn thấy được.

Ngày nay, Đức Thánh Linh đang bày tỏ sức mạnh và tiềm năng lớn lao của Hội Thánh địa phương. Hội Thánh phải nhận biết được mục đích, ý nghĩa và công việc cụ thể của Hội Thánh là gì?Đức Chúa Trời muốn chúng ta là những người đang nhận lấy trách nhiệm lèo lái Hội Thánh của Ngài, phải biết rõ bức tranh đích thực của Hội Thánh để đi đúng hướng.

Mỗi con cái Chúa sẽ tìm thấy được vị trí của mình, biết rõ những ân tứ Chúa ban cho mình và những việc cần làm cho Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Tóm lại, khải tượng là tiếng phán của Đức Chúa Trời qua những tôi tớ của Ngài lựa chọn và kêu gọi vào chức vụ.Khải tượng là nền tảng của Đức Chúa Trời.

“Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa địa ngục chẳng thắng nổi hội đó.” (Ma-thi-ơ 16: 18)

II. Khải tượng đến từ Đức Chúa Trời

 • Khải tượng không đến từ tham vọng cá nhân hay ước muốn riêng tư của con người.
 • Khải tượngphải được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
 • Khải tượng phải do Đức Thánh Linh lèo lái theo đường lối của Đức Chúa Trời.
 • Khải tượng bị lạm dụng dẫn dắt bởi sự khôn ngoan riêng của con người, thì Hội Thánh sẽ đi lệch hướng. Hội Thánh sẽ thiếu sức sống thuộc linh, không đem lại sự an ủi. Thay vì yêu thương thì ganh ghét, tị hiềm. Thay vì quan tâm chăm sóc, thì gây nênchia rẽ, xét đoán lẫn nhau.
 • Không có khải tượng, thì Hội Thánh không có mục đích. Không có mục đích, thì Hội Thánh mất phương hướng.
 • Không có khải tượng, thì Hội Thánh thiếu mất sự vui mừng, trở nên buồn thảm và ảm đạm.
 • Hội Thánh có khải tượng sẽ được thể hiện qua các đặc điểm sau đây: ( Công vụ2:42- 47)
 1. Hội Thánh say mê học hỏi lời Chúa
 2. Hội Thánh có mối thông công với nhau và với Chúa ( qua sự cầu nguyện)
 3. Hội Thánh cầu nguyện ngày đêm cho bản thân, gia đình, Hội thánh, cộng đồng… ( Vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi)
 4. Yêu mến Chúa hết lòng, trung tín nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời.
 5. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh qua dấu kỳ phép lạ (sự chữa lành, sự đáp lời cầu nguyện, sự quan phòng của Chúa qua các tai nạn, sự đổi mới tâm linh, sự thay đổi con người. v.v…)
 6. Quan và giúp đỡ lẫn nhau, đức tin thể hiện qua việc làm.(Vui lòng tiếp đãi nhau, cung cấp nhu cầu cho kẻ nghèo khó, thiếu thốn.)
 7. Thờ phượng Chúa hết lòng, hết tâm trí.
 8. Thỏa vui, bình an trong Chúa
 9. Ngợi khen, tôn cao danh Chúa. (Hội Thánh phải là nơi đem lại sự bình an, vui mừng, chứ không phải là những bất an, rối trí, làm tổn thương nhau.)
 10. Hội Thánh tăng trưởng “Mỗi ngày Chúa lấy thêm những kẻ được cứu vào Hội Thánh. (cá nhân chứng đạo, Hội thánh truyền giảng, gửi giáo sĩ đi ra v.v…)(1)

Sách Nê-hê-mi là bằng chứng cụ thể về khải tượng của Đức Chúa Trời, cho thấy Ngài sử dụng những tôi tớ của Ngài có động cơ đúng đắn trong sự hầu việc và phục vụ. Nê-hê-mi than khóc vì “những tường thành Je-ru-sa-lem bị sụp đổ bị lửa thiêu đốt.” (Nê-hê-mi 1: 3-4). Trong lòng của Nê-hê-mi hướng về đất nước và dân tộc của mình.Ông mơ ước thành của Je-ru-sa-lem được xây dựng lại.Đức Chúa trời đã nhìn thấy được điều đó và Ngài đã sử dụng ông.

Còn Hội Thánh Hy Vọng của chúng ta hôm nay thì sao? Quý ông bà anh chị em có khát khao Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở đây được xây dựng lại cách mạnh mẽ, Thánh Linh Chúa sẽ đốt cháy những tấm lòng nguội lạnh, hâm hẩm, buông trôi không? Thưa quý ông bà anh chị em!

Những tấm lòng của mỗi con dân Chúa thời Nê-hê-mi được xây dựng lại trước, qua sự đọc lại lời của Chúa được chép trong Kinh Thánh; rồi sau đó, những tường thành của Je-ru-sa-lem mới được xây dựng trở lại. Tương tự như vậy, những tấm lòng của mỗi con cái Chúa của Hội Thánh Hy vọng phải được xây dựng trở lại, trước khi có một ngôi nhà thờ xinh đẹp và độc lập.

Quý ông bà anh chị em có tin rằng Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu xin của Hội Thánh trong ba năm qua, và Ngài đã bày tỏ cho quý ông bà anh chị em qua sự bỏ phiếu kín tín nhiệm mời chúng tôi về đây để phục sự Chúa cùng quý ông bà anh chị em chăng? Tôi hoàn toàn tin như vậy.Cầu xin Chúa cất khỏi sự nghi ngờ trong lòng của quý ông bà anh chị em.Cầu xin Ngài cho quý ông bà anh chị em nhìn thấy được khải tượng của Chúa một cách rõ ràng như Thô-ma đã sờ chạm vào bàn tay của mình vào bàn tay có dấu đinh của Chúa Je-sus và sườn của Ngài. Chúa Jesus đã phán với Thô-ma khi Ngài hiện ra cùng các môn đồ, “Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra, và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! “ (Giăng 20: 27)

Tôi hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương Hội Thánh Hy Vọng, Ngài đã nhìn thấy tấm lòng của quý ông bà anh chị em, cho nên Ngài muốn xây dựng lại Hội Thánh của Ngài ở đây trở thành một nơi thờ phượng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và một Hội Thánh được Đức Chúa Trời ban phước.

“Đức Chúa Jesus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”( Ma-thi-ơ 28: 18-20)

Muốn thực hiện được “Đại mạng lệnh” của Chúa Jesus, chúng ta phải nhận biết được khải tượng của Hội Thánh mình, phải xác định được mục đích của Hội thánh, phải có kế hoạch để thực hiện. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của thứ tự khi Ngài dựng nên trời đất, muôn vật từ buổi sáng thế. Là tôi tớ và con dân của Ngài, hãy noi gương Chúa mà làm việc có kế hoạch, mục đích rõ ràng, chứ không phải làm việc vô trật tự, muốn chi làm nấy, ai cũng cho mình là phải! (thời Quan xét) Chúa nhật tuần tới, tôi sẽ trình bày khải tượng cụ thể; mục đích của Hội Thánh chúng ta và chiến lược để thực hiện qua bản Dự thảo về Kế koạch và Phương hướng phát triển Hội Thánh từ nay cho đến tháng 12/ 2013

Kính mời quý con cái Chúa đến với Chúa tự do qua lời cầu nguyện hết lòng, hết ý, hết linh hồn để xin Chúa phục hưng Hội Thánh Hy Vọng.Sau đó là lời cầu nguyện của nhân sự được phân công. Thân ái kính chào quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Chúa Jesus.

MS Lê Văn Thể


(1)Tham khảo 10 đặc tính Hội Thánh của Ms Lê Văn Thái- San Diego.