Thánh Kinh Giải Đáp 3

Một độc giả từ Australia gởi cho chúng tôi những câu hỏi về Kinh thánh như sau:

 1. Nhận xét là không phải bất cứ ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình đều được vào Vương Quốc Ngàn Năm. Vì ai muốn được vào Vương Quốc Ngàn Năm “phải trả giá.”
 2. Bất cứ ai tin nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã chết trên thập giá, là Ngài chết thay cho con người tội lỗi của người đó, thì người đó được Chúa tha tội và được hưởng sự sống đời đời. Và sự sống đời đời Chúa ban cho con dân của Ngài là một quà tặng và không bao giờ bị tướt mất. Thế thì, trong trường hợp người nầy không được vào Vương Quốc Ngàn Năm. Người nầy sẽ được ở đâu?
 3. Có một quan niệm thần học sai lạc về ngục luyện tội. Sau khi Chúa Jêsus tái lâm, những tín đồ đắc thắng sẽ vào vương quốc, còn những tín đồ thất bại sẽ đi đâu?

  Có khá nhiều câu Kinh thánh Tân ước nói vễ chỗ sửa phạt kỷ luật dành cho các tín đồ đó. Tôi xin ghi ra vài câu tiêu biểu:

  - Ma-thi-ơ 24:48-51, “Nhưng nếu đầy tớ ác kia thầm nói rằng: 'Chủ ta đến chậm,' bèn đánh bạn đồng công, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, giờ nó không hay, mà phân thây nó, và định cho nó đồng phần với kẻ giả hình; tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng”.

  - Ma-thi-ơ 25:30, “Còn tên đầy tớ vô ích nầy, hãy quăng nó ra nơi tối tăm ở ngoài; tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng”.

  - Lu-ca 12:45-48; 13:25-30….

  Chúng ta phải phân biệt: (1) lò lửa, có khóc lóc nghiến răng, là hồ lửa, chỗ ở đời đời của dân vô tín, Ma-thi-ơ 13:50; 25:41, với (2) chỗ tối tăm ở ngoài vương quốc, mà cũng có khóc lóc nghiến răng. Đây không phải ngục luyện tội, nhưng chỗ phạt kỷ luật dành cho các tín đồ không được vào vương quốc. Xem thêm Ma-thi-ơ 8:12. Các bạn nhớ kỹ lò lửa khác biệt với nơi tối tăm ở ngoài vương quốc như lời Chúa nói.

 4. Ông Ê-li được Đức Chúa Trời rước đi. Ông Ê-tiên được Đức Chúa Giê-xu đứng lên tiếp rước. Phao lô một tôi tớ rất tốt của Chúa, Ông nói “đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn” nay Ông đã qua đời. Vậy những người nầy, hiện giờ họ đang ở đâu?

Ba ông Ê-li, Ê-tiên và Phao-lô đều đã được Chúa đem vào nghỉ ngơi trong lạc viên rồi. Hê-nóc cũng vậy. Hiên tại bốn ông đang nghỉ ngơi thư giản trong chỗ đó, chờ đợi ngày Chúa Jêsus tái lâm, để sống lại và vào vương quốc.

Câu đầu tiên Kinh thánh nói về chỗ ở của các tín đồ sau khi qua đời là Sáng-thế-ký 25:7-8, “Áp-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi; người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được qui về nơi tổ tông”. Câu “được qui về nơi tổ tông” được bản King James dịch là, “was gathered to his people”.—“đã được hội họp cùng dân của mình”.

Chúa Jêsus có cho chúng ta thấy lạc viên (paradis) và âm phủ (hades) trong câu chuyện về người nhà giàu và La-xa-rơ ở Lu-ca 16:19-31.

Hiện nay trong âm phủ có 3 khu vực: (1) lòng Áp-ra-ham hay lạc viên là phần của các tín đồ (Luca 23:43) (2) Âm phủ là ngục tạm giam của dân vô tín, kể từ thời A-đam cho đến cuối thiên hi niên (Khải thị 20:13-14) (3) vực sâu, làm phân cách hai khu vực trên, đó là chỗ ở của các quỉ (2 Phierơ 2:4, Luca 8:31). Nói theo cách khác, cả ba khu vực nầy cũng đuợc gọi chung cách tổng quát là Âm phủ, nên tộc trưởng Gia-cốp hay Gióp từng nói rằng các ông sẽ xuống âm phủ tức là các ông vào lạc viên trong âm phủ (Sáng-thế-ký 37:35; Gióp 17:16).

Sau khi chết, Chúa Jêsus đem linh hồn người ăn cướp tin Ngài vào lạc viên (Lu-ca 23:43), sau đó Ngài có vào vực sâu để công bố sự chiến thắng của Ngài cho các quỉ biết (1 Phi-e-rơ 3:19-20, Rô-ma 10:7), và Ngài cũng có vào âm phủ của dân vô tín (Ma-thi-ơ 12:40; Công vụ 2:27, 31).

Một số nhà giải kinh hiểu Ê-phê-sô 4:7 theo nghĩa đen, nên dạy rằng sau khi thăng thiên, Chúa Jêsus đã đem các tín đồ trong lạc viên lên thiên đàng rồi. Đó là lý do có một số bài thánh ca và giáo lý dạy rằng ngày nay khi các tín đồ qua đời, họ sẽ vào thiên đàng ngay. Thật là một lời dạy dỗ sai lạc!

Công vụ 2:29, 34 chép, “tôi có thể nói dạn dĩ với anh em về tổ Đa-vít rằng người đã chết, cũng đã chôn rồi, mồ mả người vẫn còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay--Bởi Đa-vít chẳng từng thăng thiên…”Câu nầy minh chứng mãi đến ngày lễ ngũ tuần, Đa-vít vẫn không được lên trời. Điều nầy làm tiêu huỷ lời dạy dỗ không chính xác là các thánh đồ Cựu ước cùng với lạc viên đã được dời lên thiên đàng.

Trong lạc viên cũng có hiện diện của Chúa Jêsus, nên Phao-lô muốn về ở với Chúa trong lạc viên là vậy. Hiện giờ, mỗi ngày âm phủ và lạc viên đều tiếp nhận dân tạm cư mới đến, và cả hai khu vực đó không bao giờ quá tải.

TRƯỞNG LÃO ĐẶNG VĂN ĐÀNG
(Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam)