CHÚA JÊ-SUS GIÁNG TRẦN

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1: 18- 23

Kính thưa quý tôi tớ Chúa! Kính thưa quý ông bà anh chị em dấu yêu trong Chúa!

Cho phép tôi xin được gửi đến quý tôi tớ Chúa, quý ông bà anh chị em lời chào hỏi thân ái trong tình yêu của Cứu Chúa Jê-sus. Tôi muốn được bày tỏ sự vui mừng cùng với quý ông bà anh chị em trong không khí kỷ niệm Chúa Jê-sus Giáng Sinh 2013. Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban ơn dư dật trên quý ông bà anh chị em và gia đình một mùa Giáng Sinh ngập tràn niềm vui và phước hạnh. Chúng ta hãy dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ và biết ơn sâu xa nhất về tình yêu của Ngài; đã đưa Con một của Ngài là Chúa Jê-sus vào thế gian chết thay cho tội lỗi cho nhân loại. “Hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà nhận lấy sự sống đời đời.”

Thưa quý tôi tớ Chúa, quý ông bà anh chị em!

Sự kiện Chúa Jê-sus vào đời là một biến cố trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại. Đến nay, hai nghìn mười ba năm qua rồi, nhưng sự kiện có một không hai này vẫn còn được nhắc đến, vẫn sống động và đang sống trong tâm trí của những con người được Ngài lựa chọn làm con cái của Ngài. Dù tin hay không, dù chấp nhận hay từ chối, thì Chúa Jê-sus vẫn đang sống trong lòng hàng tỉ người; mà chưa một ai có đủ tư cách hay bằng chứng để phủ nhận sự thật hiển nhiên này. Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 1:18-23) ghi lại sự kiện Chúa giáng sanh như sau:

“Về sự giáng sanh của Đức Chúa Jê-sus đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Thánh Linh. Giô-sép, chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đền cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Giô-sép con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tin tri mà phán rằng:

Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

Thưa quý ông bà anh chị em!

Chúa Jê-sus là ai? Phải chăng Ngài cũng chỉ là con người phàm trần như chúng ta, do sự kết hợp giữa người nam và người nữ, thụ thai và ra đời? – Xin thưa, hoàn toàn không phải như vậy. Ngài là Đấng đến từ Trời, Ngài chính là Đức Chúa Trời thành người, đến giữa thế gian qua cách kỳ diệu bởi Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 1: 20b, 23). Vì vậy, Ngài không phải chỉ được 2013 tuổi, sinh sau Phật Thích- Ca hay giống như các giáo chủ khác của trần gian này. Ngài đã hiện hữu từ trước vô cùng, là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, và toàn cõi thế gian này, trong đó có con người chúng ta (Sáng Thế Ký Chương I; Giăng 1: 3). Kinh Thánh đã khẳng định: Chúa Jê-sus là Con của Đức Chúa Trời:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3: 16, 17)

“ thì ta đây, là Đấng Cha ta đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn?” (Giăng 10: 36)

Có phải chính Ngài là Đức Chúa Trời không?

Vâng, Chúa Jê-sus chính là Đức Chúa Trời: “Ta với Cha là một” (Giăng 10: 30).

“Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà nguơi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?” (Giăng 14:8-9)

Chúa Jê-sus đến thế gian để làm gì?

“Đức Chúa Jê-sus đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.” (I Timôthê 1: 15) Kinh Thánh Cựu Ước, tiên tri Ê-sai đã dự ngôn về một Đấng Cứu thế sẽ ra đời được chép như sau: “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53: 4-6)

Đó là lời dự ngôn mà Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai nói ra, cách xa sự kiện Chúa Jê-sus vào đời 700 năm trước, nhưng đã được ứng nghiệm.

Ngày hôm nay, chắc chắn những lời được chép trong Kinh Thánh Tân Ước sẽ tiếp tục ứng nghiệm cho nhân loại và thế giới này. Chúa Jê-sus sẽ trở lại trong thế gian này để xét đoán kẻ có tội là những kẻ từ chối Ngài, không vâng theo tiếng Ngài, mà nghe theo tiếng của ma quỉ (Giăng 16:8,9; Ma-thi-ơ 25: 31, 32).

Thưa quý ông bà anh chị em!

Mùa Giáng Sinh rồi sẽ đi qua, những cây thông trang trí lộng lẫy với những ánh đèn sắc màu rực rỡ cũng sẽ bị người ta đem quăng mất đi, hay vất vào những lò lửa hực! Cuộc đời mỗi chúng ta nếu không thực sự thờ phượng Đức Chúa Trời, không vâng theo tiếng Chúa, không sống theo những lời răn dạy của Chúa Jê-sus thì “số phận” chẳng hơn gì những cây thông vô tri vô giác ấy! Cây thông cháy đi là chấm hết, nhưng con người chúng ta không phải chấm hết; nhưng đằng sau sự chết là sự phán xét của Đức Chúa Jê-sus khi Ngài tái lâm, chúng ta sẽ bị vất trong hoả ngục để chịu sự kinh khiếp đời đời! Ngược lại, nếu chúng ta thật lòng ăn năn tội lỗi và từ bỏ nó, thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời; quyết nghe theo tiếng Chúa sống đúng với điều răn dạy của Ngài; chúng ta sẽ được cất lên trong sự vinh hiển mà vui hưởng nước thiêng đàng như lời Ngài phán hứa. (Ma-thi-ơ 25 : 31,46)

Câu hỏi cho mỗi chúng ta hôm nay là: Chúa Jê-sus đã thật sự giáng sinh trong lòng chúng ta chưa? Chúng ta đến nhà thờ là vì thói quen của gia đình, vì sự ép buộc của cha mẹ, vì lợi lộc cá nhân, vì sĩ diện của gia phong, vì muốn khoác lên cái áo đạo đức bề ngoài v.v… hay chúng ta đến với Chúa vì ý thức được tội lỗi của mình, muốn nhận được sự tha thứ bởi huyết Chúa Jesus?

Sứ điệp Giáng Sinh năm nay không có gì khác hơn đó là sự vâng phục Chúa tuyệt đối, trung tín sống bởi lời Ngài, làm sáng danh Ngài, luôn có mối thông công gần gũi với Chúa trong những thì giờ cầu nguyện riêng tư. “Yêu Chúa và yêu kẻ lân cận”. Hãy noi gương mấy kẻ chăn chiên ngoài đồng sau khi xem thấy Ma-ri, Giô-sép, và con trẻ đang nằm trong máng cỏ, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Chúng ta hãy đi ra nói với mọi người rằng: Chúa Jê-sus là Đấng Cứu Thế. Hãy làm chứng nhân cho Chúa về tình yêu thương và sự cứu rỗi trong huyết của Ngài; qua đời sống của quý ông bà anh chị em! Đó là sứ điệp trọng tâm của mùa Giáng Sinh 2013 này.

Thân ái kính chào

MS LÊ VĂN THỂ
Sứ Điệp Giáng Sinh 2013