• Mục Sư Quản Nhiệm: BS Trần Văn Sáng
  • Phụ Tá Mục Sư: TĐ Phan Đình Chí Trung
  • Chấp Sự: Ông Lê Trung Thu, Lê Văn Trí, Chung Quốc Thái, Võ Hồng-Liên, Canty Thảo Trang
  • Ban Tài Chánh: Võ Hồng-Liên, Canty Thảo Trang
  • Ban Phụ Nữ: BS Đặng Xuân Hương

  • Ban Thanh Niên: Chung Quốc Thái, Trần Tuấn Anh