♥ Chúa Nhật:
    2:00 P.M - 3:00 P.M: Trường Chúa Nhật
    3:00 P.M: Chương Trình Thờ Phượng Chúa
♥ Youth Class:
    1:45p.m. - 2:30 p.m: Sunday School
    3:30p.m. - 4:30 p.m: Worship (Week 2nd & 4th)
    Please contact Mr. Thai Chung: (571) 439-9041
   
♥ Thông Báo:
    *Xin nhấn vào đây để xem bài giảng

Xin Vui Lòng Liên Lạc Với Chúng Tôi:

VIETNAMESE HOPE BAPTIST CHURCH
8726 Braddock Road
Annandale, VA 22003

  • TĐ Phan Đình Chí Trung     (571)527-7148

  • Chấp Sự: Chung Quốc Thái     (571)439-9041